Speurtocht naar de Middeleeuwen.

Samensteller (Ons Erfgoed): W.J. Scholl; Vlaardingen.

Samensteller (De Nederlansche Leeuw): O.Schutte.


Aldfaer; Hét gratis genealogie programma Amira Willighagen 3de CD.

De volgende activiteiten worden hier beschreven:

 1. Disclaimer.
 2. Samenvatting.
 3. Inleiding.
 4. De bron.
 5. Op weg.
 6. Beschikbaarstelling/Download.

 1. Disclaimer.
 2. Samenvatting.
 3. Dit document is beschreven in "Ons Erfgoed (nu genaamd: Genealogisch Erfgoed Magazine)".

   Het geheel is verschenen in 12 delen; t.w.:

  1. 12e jrg. nr:2; maart/april 2004 pag:58/60;
  2. 12e jrg. nr:3; mei/juni 2004 pag:105/109;
  3. 12e jrg. nr:4; juli/augustus 2004 pag:105/112;
  4. 12e jrg. nr:5; september/october 2004 pag:151/157;
  5. 12e jrg. nr:6; november/december 2004 pag:192/199;
  6. 13e jrg. nr:1; januari/februari 2005 pag:8/14;
  7. 13e jrg. nr:2; maart/april 2005 pag:54/59;
  8. 13e jrg. nr:3; mei 2005 pag:94/101;
  9. 13e jrg. nr:4; juli 2005 pag:137/146;
  10. 13e jrg. nr:6; november 2005 pag:226/232;
  11. 14e jrg. nr:1; januari 2006 pag:10/18;
  12. 14e jrg. nr:4; juli 2006 pag:137/145;
  13. Tevens is de gepubliceerde stamreeks opgenomen:

  14. De Nederlandsche Leeuw LXXIV nr:10 (jaargang 1957) kolom:316/323.
   
  In het blad "Ons Erfgoed (nu genaamd GemMagazine)" is dit tevens gedocumenteerd met in totaal 17 genealogische schema´s, welke onderling gekoppeld zijn. Hiernaast is een losstaand schema (A) ook verwerkt.
  Vanuit het blad "De Ned.Leeuw" is de uitgewerkte stamreeks opgenomen, met aansluiting op deze publicatie in het blad "Ons Erfgoed".
  Deze schema´s zijn door mij in ALDFAER (V:3.4.1) ingebracht. De daaruit ontstane database wordt hier in de vorm van "veiligheidscopie" beschikbaar gesteld voor downloading.
  PS. Zie de ALDFAER handleiding voor het terugplaatsen van deze "veiligheidscopie".
   
  Aan de hand van bovenstaande tabel is inzichtelijk gemaakt welke delen in deze database nu zijn vastgelegd; dus ook zijn verwerkt.
   
  PS. Deze veiligheidscopie is inmiddels opgemaakt via ALDFAER versie:10.2.
  Met de overgang van V:4.2 naar V:6.1 zijn tevens 2 groepen geïntroduceerd; deze groepen geven de gezinnen weer waarin resp. de handmatig gesorteerde partners & kinderen zijn gebruikt.
  Met de overgang naar V:10.2 is het materiaal gekoppeld aan de activiteit waar het aan behoort.

 4. Inleiding.
 5. In 1453 beginnen in Harderwijk de inschrijvingen in de zg. recognitieboeken en lopen door tot ver in de 18e eeuw. De inschrijvingen betreffen in het algemeen schuldbekentenissen bij verkoop, erflatingen en morgengaven.
  Doordat daarbij vaak familierelaties genoemd worden, is het met enige voorzichtigheid mogelijke genealogische verbanden te leggen en daarbij terug te gaan tot begin 15e eeuw.
  De genoemde relaties zijn echter niet altijd eenduidig: broeder kan bv. ook zijn halfbroeder.
  Ze geven evenwel ook een aardige indruk van zeden en gewoonten in vroegere tijden.
  De lezer wordt gevraagd mee te speuren door de conclusies kritisch te bekijken. Naast genealogisch speurwerk kan ook inzicht verkregen worden in gewoontes en in taalgebruik.

 6. De bron.
 7. Als we met onze zoektocht naar voorouders zover terug in de tijd zijn dat er nog geen doop-, trouw- of begraafboeken zijn bijgehouden, dan wordt het speuren nog moeilijker.
  Bronnen zijn, teruggaand in de tijd, schaarser, moeilijker leesbaar en familierelaties worden minder vaak of onduidelijker vermeld. Des te verheugender is het dan wanneer er een bron beschikbaar is die gegevens bevat over een lange reeks van jaren, waarin veel namen voorkomen en van tijd tot tijd zelfs een familierelatie wordt aangeduid.
  Zo´n bron vormen de zg. recognitieboeken van Harderwijk. Aan de hand van die boeken wil ik pogen van een aantal mensen uit het verleden de onderlinge verwantschap uit te zoeken.
  Wanneer een familie honkvast was, zal het dus mogelijk zijn om hier en daar een familieverband te leggen dat teruggaat tot de eerste helft van de 15e eeuw.
  Voor een goed begrip is het nodig eerst eens te kijken wat een recognitieboek nu eigenlijk is. Zoals vaak met een niet alledaags woord, is ook het woord recognitie afkomstig uit het latijn en is de oorspronkelijke betekenis geleidelijk verschoven tot de ´huidige´.
  Ik krijg de indruk dat de verschuiving als volgt is ingegaan:
  inspecteren -> monsteren -> onderzoeken -> vastellen van het eigendomsrecht -> het betalen om een zeker eigendomsrecht te kunnen uitoefenen -> de periodieke betaling voor het gebruik van bepaalde goederen.
  Kijk ik naar de inhoud van de Harderwijkse recognitieboeken, dan geeft de ´vertaling´ schuldbekentenissen nog het beste weer wat we in deze boeken kunnen vinden.
  Erfenis en (ver)koop, het zijn twee gerelateerde gebeurtenissen die we kunnen terugvinden in deze recognitieboeken.
  Het zoeken in de recognitieboeken wordt vergemakkelijkt door de regesten welke Mr.D.Koning in het verleden heeft gemaakt en die derhalve in typeschrift sinds twee jaar ook zijn te raadplegen op twee CD-roms. Op deze CD-roms zijn ook andere bronnen opgenomen, waarvan in deze speurtocht af en toe eveneens met vrucht gebruik is gemaakt.
  Mr.Koning heeft dit alles op de typemachine uitgewerkt en later met potlood nog korte aanvullingen daarbij geschreven. In 2002, bij haar dertigjarig bestaan, bracht Herderewich, de oudheidkundige vereniging van Harderwijk en Hierden, die CD-roms uit waarop o.a. de gescande ´collectie Koning´. Dank zij de moderne techniek is deze collectie met het programma Adobe Reader goed te doorzoeken.

 8. Op weg.
 9. Het uitganspunt voor de opstelling van deze schema´s is het echtpaar Peter Hermans Proper gehuwd in 1622 met Henrickghen Lubbertsdr. dat behoort tot de voorouders van dhr.W.J.Scholl en leefde in de tijd van de aanvang van de DTB-boeken.
  Van het echtpaar Albert Lubbertszn. gehuwd met Geertje Jacobs wordt hun nageslacht vermeld door het artikel van dhr.O.Schutte in De Nederlandsche Leeuw van 1957 kolom:316/323.
  Albert & Henrickghen zijn broer en zus!
  Inmiddels zijn 7 generaties voorgeslacht van deze (beide) kinderen achterhaald.

 10. Beschikbaarstelling.
 11. Zoals reeds eerder gemeld: in bovenstaande tabel is te zien tot alwaar de bijwerking is geschied.
  Een andere opmerking: ALDFAER kent een rubriek <CODE>; in deze rubriek zijn de volgende codes opgenomen:
   

  Download veiligheidscopie ALDFAER v:10.2 (±1.581Kb).

  In deze download zijn verwerkt:


[naar mijn homepage]
naar mijn (Genealogie) HOME page

[naar de vorige pagina in de history]
naar vorige pagina in history

Valid XHTML 4.01 Strict


_____________________________________
Clickable Email section
Reacties per e-mail:

GMT/UTC+2